Varför #klimatklokatips?

Grödor: Högre koldioxidhalt och ett varmare klimat förväntas höja avkastningen med ungefär 5%  med möjlighet att odla mer majs och höstsådd. Samtidigt ökar risken för torka, speciellt i Kalmar län. Spridning av sjukdomar och skadegörare ökar liksom risken för översvämningar. Jordbruksmarken i Sverige kommer bli allt viktigare då delar av världen kommer få försämrad jordbruksproduktion.

 

 

Grödor: Högre koldioxidhalt och ett varmare klimat förväntas höja avkastningen med ungefär 5%  med möjlighet att odla mer majs och höstsådd. Samtidigt ökar risken för torka, speciellt i Kalmar län. Spridning av sjukdomar och skadegörare ökar liksom risken för översvämningar. Jordbruksmarken i Sverige kommer bli allt viktigare då delar av världen kommer få försämrad jordbruksproduktion.

 

 

Jordbruk

RÅD:

Vi i Kalmar län känner redan av lokala konsekvenser av globala klimatförändringar. Hur är det att leva och bo i ett förändrat klimat? Vi vill hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att kunna skydda sig i ett förändrat klimat och vid extrema väderhändelser. Vi vill att alla som äger hus och fastigheter förstår sitt ansvar att klimatanpassa och undvika skador.

JORDNÄRA TANKAR

Då nederbörden allt oftare förväntas komma som kraftiga skyfall så är det viktigt att se över möjligheterna att spara vatten i landskapet när det regnar, ex genom att skapa våtmarker, bevattningsdammar. Viktigt att anpassa jordbrukets vattenanläggningar. Skyfall och översvämningar ökar även risken för utlakning av näringsämnen till Östersjön.  

Så blandvallar med både gräs och baljväxter. En ökad koldioxidhalt ger växterna högre innehåll av fiber och lägre proteininnehåll, vilket minskar smältbarheten. En ökad andel baljväxter motverkar ett eventuellt sämre fodervärde.

RÅD:

INSIKTER OM INSEKTER

För pollinerande insekter kan det vara svårt att hinna anpassa sig till den allt tidigare vår-blomningen. Vid 2 grader varmare fördubblas risken för att dessa insekter ska förlora sina livsmiljöer jämfört med 1,5 grad.  Forskningen visar att just pollinerande insekter kraftigt har minskat de senaste 25 åren, vilket även påverkar vårt jordbruk. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är helt beroende av pollinerande insekter som bin och humlor.

Ett sätt att gynna humlor (som är en viktig pollinatör) är att så in olika klöversorter i kantzonerna, helst arter där blomningen avlöser varandra så att man får konstant blomning hela sommaren in i september.

RÅD:

För pollinerande insekter kan det vara svårt att hinna anpassa sig till den allt tidigare vår-blomningen. Vid 2 grader varmare fördubblas risken för att dessa insekter ska förlora sina livsmiljöer jämfört med 1,5 grad.  Forskningen visar att just pollinerande insekter kraftigt har minskat de senaste 25 åren, vilket även påverkar vårt jordbruk. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är helt beroende av pollinerande insekter som bin och humlor.

Till skillnad från oss människor, är varmare klimat och förändrade livsmiljöer för många skade-insekter i vår skog, inte ett problem. Tvärt om. När temperaturen ökar och växtsäsongerna blir längre trivs dom extra bra och hinner producera två generationer på en sommar. Ett varmare klimat gör dessutom att deras ämnesomsättning ökar, de måste helt enkelt äta mer. I kombination med torka kan insekter som ex granbarkborre snabbt öka och orsaka stor skada på våra granbestånd.

Skörda överskottsbete/gräs för att ha som reserv för stödutfodring vid betesbrist

Skugga. Spara träd både på åkerbete som naturbeten för att minska värmestress. Speciellt gäller det högproducerande mjölkkor som är de mest värmekänsliga av våra betesdjur.

Under värmeböljor bör man duscha djuren regelbundet för att svalka dem. I kombination med cirkulationsfläktar så kyls djuren snabbare.

Använd ljusa reflekterande tak med isolerad undersida i stallen. Tak som inte tar till sig värme.

Tillgång på rent vatten. Viktigt för att betesdjuren ska kunna hålla sig svala under heta sommarmånader. När nötkreatur svettas förlorar de elektrolyter som kalium och natrium. Under varma somrar finns det därför anledning att se över deras mineraltillskott.

Stallmiljöer: Vi förväntas få en ökad nederbörd höst och vinter, ofta i form av skyfall. I kombination med varmare temperaturer förväntas risken för röta och mögeltillväxt, liksom korrosion öka. Det innebär att man behöver se över både byggnadsmaterial och ytbehandlingar allt oftare då livslängden för dessa förväntas minska. Ett varmare klimat innebär också ett ökat behov av ventilations och kylfläktar för att minska på värmestressen hos djuren.

Betesdrift: Ett varmare klimat med högre koldioxidhalt innebär att växternas produktivitet ökar, till en viss nivå. Blir det för varmt eller för hög koldioxidhalt minskar istället produktiviteten. Kalmar län förväntas allt oftare få torka med låg markfuktighet. Missväxt år kommer bli allt vanligare.

Klimatförändringarna kommer sannolikt att leda till högre tillväxt hos sly och ris och därmed till ett ökat röjningsbehov av betet.

GRÄSÄTARE

Stallmiljöer: Vi förväntas få en ökad nederbörd höst och vinter, ofta i form av skyfall. I kombination med varmare temperaturer förväntas risken för röta och mögeltillväxt, liksom korrosion öka. Det innebär att man behöver se över både byggnadsmaterial och ytbehandlingar allt oftare då livslängden för dessa förväntas minska. Ett varmare klimat innebär också ett ökat behov av ventilations och kylfläktar för att minska på värmestressen hos djuren.

Betesdrift: Ett varmare klimat med högre koldioxidhalt innebär att växternas produktivitet ökar, till en viss nivå. Blir det för varmt eller för hög koldioxidhalt minskar istället produktiviteten. Kalmar län förväntas allt oftare få torka med låg markfuktighet. Missväxt år kommer bli allt vanligare. Klimatförändringarna kommer sannolikt att leda till högre tillväxt hos sly och ris och därmed till ett ökat röjningsbehov av betet.

RÅD:

Behåll småbiotoper i landskapet. Stenrösen, stenmurar, små våtmarker och träddungar är viktiga för att behålla ex. pollinerande insekter i landskapet.

LÄS TIPS HÄR

LÄS MER HÄR

INSEKTER

FÖR DEN SOM ÄTER GRÄS

Copyright © klimatklokatips.se 2018
Produced by Alarmstreet

NEDLADDNINGSBAR PDF